پل های فلزی

پل های فلزی

 اعم از پل های ماشین رو، مانند پل ایران خودرو بر روی جاده قدیم کرج و پل های قطار رو، مانند پل حک، واقع در مسیر ارک-کرمانشاه

برج های مسکونی و تجاری

برج های مسکونی و تجاری

 شامل سازه های بلند مرتبه و طبقاتی، مانند برج های مسکونی و تجاری پروژه قو الماس خاورمیانه

سازه های صنعتی

سازه های صنعتی

شامل سازه انواع کارخانجات صنعتی مانند اسکلت فلزی سالن های تولیدی شرکت ایران خودرو

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image